wyszukaj zwierzaka
  • Psy
  • Koty
  • Konie
  • Lisy
  • Świnie
  • Kozy
  • Owce
  • Krowy
  • Inne
  • Odeszły
  • Nowe w schronisku
  • Adoptowane
  • W domu tymczasowym
  • Do 10 kg
  • 10-14 kg
  • 15-24 kg
  • 25-44 kg
  • 45 kg i więcej
Data: marzec, 25th, 2019

Darowizny i nr konta

Oceń ten artykuł
(0 głosów)


Powiedz stop bierności
zobacz siłę społeczności:)
2 zł co miesiąc miły Fanie podaruj
I nasze dalsze losy odczaruj
Udostępnij bez wahania to zdjęcie
I nadaj akcji nowe większe pojęcie:)


Konto główne Schroniska w Korabiewicach:

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! Oddział Korabiewice
96-330 Puszcza Mariańska
Korabiewice 11
73 1240 1040 1111 0010 6697 7358

Przelewy zza granicy:
Bank Pekao S.A.
ul. Czackiego 21/23
00-043, Warszawa, Polska
IBAN: PL73124010401111001066977358
SWIFT: PKOPPLP


Kont do wpłat za Wirtualną Opiekę zwierząt + Allegro

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!
Oddział Korabiewice
96-330 Puszcza Mariańska
Korabiewice 11
43 1240 1040 1111 0010 6697 7316

np. Tytułem: Darowizna – WO <gatunek zwierzęcia, np.koń> <imię zwierzęcia> – <Imię_nazwisko>


Konto PayPal: korabiewice@viva.org.pl

Obsługa przelewów:

– przelew z zagranicy w euro – 0%
– Paypal – około 3% – w zależności od kraju i karty
– DotPay –  3-4%

ROZLCZENIE DAROWIZNY:

Schronisko, jako projekt Fundacji Viva posiada status organizacji pożytku publicznego, zatem każda wpłata na nasze konto może być odliczona.

Osoby fizyczne – czyli każdy darczyńca prywatny – może przekazać darowiznę na dwa sposoby:

1)  Kwoty darowizn odlicza się od podstawy obliczenia podatku, jednak nie mogą one stanowić w roku podatkowym więcej niż 6 % dochodu osób fizycznych. W skład odliczanej kwoty mogą wchodzić zarówno darowizny pieniężne jak i wartość darowizn rzeczowych. (Reguluje to art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych.)

Warunkiem zastosowania odliczenia darowizny jest prawidłowe udokumentowanie: w przypadku darowizny pieniężnej odpowiednim dokumentem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy, a w innych przypadkach dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

2)  Przekazując na rzecz Schrosniska 1% podatku przy rozliczeniu rocznym. Na formularzu PIT trzeba tylko wpisać KRS naszej organizacji i wyliczyć kwotę 1% własnego podatku. Resztę formalności zrobi za nas już Urząd Skarbowy.

Darowizna 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego takiej jak Fundacja Viva!, zmniejsza podatek dochodowy, ale nie stanowi postawy do zmniejszenia podstawy obliczenia podatku. (art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 27 d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 14 a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą także mogą przekazać pomoc na realizację celów statutowych naszej organizacji:

1)  Osoby prawne mogą przekazać darowizny, których łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć 10% dochodu. Zasady odliczenia podobne są do odliczeń darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne. (Reguluje je art. 18 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.)

Zatem każdą wpłatę na rzecz Schroniska można uwzględnić w swoim rozliczeniu z fiskusem! Zachęcamy zatem do przekazywania wpłat na naszą działalność.

*Dokonując wpłaty na konto fundacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez fundację MRNRZ Viva. Baza darczyńców jest zarejestrowana w Biurze Przetwarzania Danych Osobowych Giodo. Rejestrację można sprawdzić na stronie e-giodo wpisując regon Fundacji 016409834

Osoby do kontaktu:

 • Spraw formalne /Fotograf/PR/Wolontariat/Facebook/Strona WWW/ Inne media elektroniczne
  Irena Kowalczyk
  fcb@viva.org.pl
  601  433 468

  W związku z przekazanymi danymi osobowymi podczas dokonywania darowizny na rzecz naszej Fundacji informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, lecz nie na podstawie szczegółowych przepisów prawa, a na podstawie przekazanych danych osobowych, za zgodą osoby, której dane dotyczą. 4. Przetwarzanie odbywa się w celu identyfikacji i informacji o darczyńcach, a także prawidłowego rozliczenia finansów administratora. 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia. 8. Dane osobowe będą przechowywane w okresie wspierania Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania. 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy. 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Czytany 4056 razy
Ostatnio zmieniany: 23 października 2019 o 19:27