wyszukaj zwierzaka
  • Psy
  • Koty
  • Konie
  • Lisy
  • Świnie
  • Kozy
  • Owce
  • Krowy
  • Inne
  • Odeszły
  • Nowe w schronisku
  • Adoptowane
  • W domu tymczasowym
  • Do 10 kg
  • 10-14 kg
  • 15-24 kg
  • 25-44 kg
  • 45 kg i więcej
Data: marzec, 27th, 2019

Regulamin schroniska i wolontariatu

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Regulamin schroniska i wolontariatu

Regulamin schroniska i wolontariatu

Witaj! Dziękujemy, że jesteś z nami. Przed wejściem na teren Schroniska w Korabiewicach zapoznaj się z poniższym regulaminem. Zebrane w nim reguły mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podopiecznym, wolontariuszom oraz gościom Schroniska.

Pamiętaj, że wchodząc na teren Schroniska, zgadzasz się na poniższe zasady!

Schronisko w Korabiewicach należy do Fundacji Viva. Na jego terenie obowiązuje polityka dobrostanu zwierząt, zatwierdzony przez Fundację program szkoleń oraz reguła równego traktowania wszystkich zwierząt mieszkających w Korabiewicach.

Jeżeli interesuje Cię działalność fundacji Viva i chcesz dowiedzieć się więcej o naszych kampaniach, zgłoś się do koordynatora wolontariatu, który wskaże Ci odpowiednią osobę do rozmowy.

1. Na terenie Schroniska mogą przebywać osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Schroniska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność oraz sami są czynnymi wolontariuszami.
Jeśli nie jesteś jeszcze osobą pełnoletnią (na wolontariat zapraszamy wyłącznie osoby powyżej 12 roku życia), masz obowiązek przedstawienia pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda ta jest dołączona do umowy wolontariackiej osoby pełnoletniej sprawującej nad Tobą opiekę.
Niepełnoletni wolontariusze, którzy ukończyli 16 lat, mogą samodzielnie wyprowadzać psy na spacer (tzn. trzymać linkę w ręku), ale w obecności opiekuna prawnego, który sam jest wolontariuszem. Dzieci-wolontariusze poniżej 16 lat towarzyszą opiekunom prawnym w ich pracy podczas pobytu w Schronisku, wykonując prace zgodne ze swoimi możliwościami.

2. Na teren Schroniska nie mogą wchodzić osoby, które zostały skazane za popełnienie przestępstw z ustawy o ochronie zwierząt oraz takie, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe dotyczące czynów jak wyżej.

3. Przebywając na terenie Schroniska, bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje działania i ewentualne szkody, które mogą powstać z Twojej winy. Za działania negatywne wymierzone również w Schronisko uznane są działania mające na celu deprecjonowanie miejsca i ludzi, w tym zachowania uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami, a w szczególności w wyniku których placówka ponosi szkody fizyczne i materialne.

4. Ponieważ świadomie decydujesz się na kontakt ze zwierzętami, zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec opiekunów zwierząt i właściciela terenu w przypadku nieszczęśliwych zajść czy zdarzeń (pogryzienia, zwichnięcia itp.).

5. Osobom odwiedzającym (goście niebędący pracownikami lub wolontariuszami) Schronisko kategorycznie zabrania samowolnego wchodzenia do boksów i zagród, w których znajdują się zwierzęta, wkładania do nich rąk czy wykonywania jakichkolwiek innych czynności, w tym samodzielnego wyprowadzania psów na spacer. Jeśli wolontariusz chce zaprosić gości, to ma obowiązek zgłoszenia tego przyjazdu koordynatorowi wolontariatu na co najmniej 24 godz. przed przyjazdem e-mailowo na adres wolo@viva.org.pl, a następnie w dniu przyjazdu wpisać liczbę gości w Księdze Wejść i Wyjść przy swoich danych. Goście przez cały czas pobytu na terenie Schroniska znajdują się pod opieką wolontariusza lub pracownika i postępują zgodnie z ich wskazówkami. Podczas pobytu wolontariusz i pracownik odpowiada za swoich gości i musi dopilnować, żeby goście zapoznali się z regulaminem. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych gości stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

6. Każdy pracownik i wolontariusz ma obowiązek sprawdzać, kto wjeżdża/wchodzi na teren Schroniska i w jakim celu, szczególnie w sytuacji, w której istnieje podejrzenie, że na teren Schroniska wchodzą osoby bez wcześniejszego umówienia się.

7. Każdy wolontariusz i gość jest zobowiązany do noszenia identyfikatora (ID) w widocznym miejscu. Na prośbę pracownika lub innego wolontariusza ID musi być okazane, jeśli są co do niego jakiekolwiek wątpliwości. Pracownicy i ich zakres obowiązków są przedstawieni wolontariuszom na wewnętrznej grupie schroniskowej za pomocą albumu ze zdjęciami.

8. W kwestiach zachowania na terenie Schroniska oraz wobec zwierząt należy przestrzegać regulaminu oraz poleceń pracownika. Jeśli osoba nie wie, co zrobić w jakiejś sytuacji, może poprosić o radę pracownika lub wolontariusza z zielonym lub niebieskim ID. Oni z chęcią pomogą.

9. Na terenie Schroniska nie krzyczy się, nie biega, unika gwałtownych ruchów, nie wpatruje się w ani nie wita z każdym psem. Przechodząc wśród psich boksów, nie rozdaje się smaczków psom w boksach. Wszystkie te czynności powodują m.in nadmierną ekscytację  lub/i stresują niepotrzebnie zwierzęta oraz mogą prowadzić do nauki złych zachowań.

10. Nie śmieci się na terenie Schroniska, a zauważone śmieci należy podnosić, bo np. pozostawiony odłamek szkła może zranić psa. Schronisko zapewnia kosze do sprzątania odchodów, które psy mogą zostawić na spacerze.

11. Na terenie Schroniska znajduje się mienie Fundacji Viva. Dotyczy to też sytuacji, w której Darczyńca przekazuje na rzecz placówki darowiznę rzeczową lub finansową na dany cel. Przekazanie/pozostawienie darowizny na terenie placówki przenosi własność na Fundację. Fundacja rozporządza mieniem zgodnie z jego przeznaczeniem, mając na uwadze dobrostan zwierząt,w tym ich aktualne potrzeby. W pierwszej kolejności o użytkowaniu mienia decydują pracownicy (szczególnie dotyczy to infrastruktury i narzędzi). Wyjątkiem są: karma, zabawki i produkty lecznicze przekazane przez Darczyńcę dla konkretnego zwierzęcia.

12. Należy odnosić wszystkie przedmioty (narzędzia, smycze itd.) z powrotem na miejsce pobrania, zwracając uwagę na ich stan. Uszkodzenia należy zgłosić do pracownika, a w porozumieniu z nim można również podjąć się naprawy. Wszyscy dbają o to miejsce – dla dobra zwierząt i ludzi nimi się opiekujących.

13. Adopcje podopiecznych Schroniska możliwe są po wcześniejszym zapoznaniu się z zasadami procesu adopcyjnego. Szczegóły i kontakt w sprawie adopcji znajdują się na stronie Schroniska www.schronisko.info.pl
Decyzje ostateczne ws.adopcji podejmuje koordynator adopcji, zapoznając się z sugestiami wolontariusza. Koordynator adopcji odpowiada za przebieg procesu adopcji i jego dalsze etapy. Wolontariusz nie może spotykać się samodzielnie z potencjalnym domem adopcyjnym.


Wolontariusz może uczestniczyć w procesie adopcji za zgodą koordynatora adopcji. Koordynator adopcji informuje o spotkaniu i ustala termin spotkania z potencjalnym domem adopcyjnym. Jeśli wolontariusz nie może się stawić, koordynator adopcji nie przekłada terminu.
Jeżeli pies ma więcej niż jednego wolontariusza-opiekuna, wówczas wolontariusze wybierają między sobą przedstawiciela na spotkanie lub/i podróż adopcyjną.

14. Na terenie schroniska nie spożywa się mięsa ani nie nosi okryć wierzchnich z futer.

15. Osoby nieprzestrzegające regulaminu oraz nie stosujące się do poleceń zarządzającego, a także dopuszczające zachowań rażąco sprzecznych z zasadami bezpieczeństwa lub naruszających porządek prawny, zostaną wyproszone z terenu Schroniska.

O wszelkich przypadkach celowej aktywności zagrażającej bezpieczeństwu osób i zwierząt przebywających na terenie Schroniska zostaną powiadomione odpowiednie organy, a wobec sprawcy wyciągnięte konsekwencje.

16. Rozwiązanie umowy wolontariackiej ze strony Fundacji następuje w przypadku niestosowania się do zapisów regulaminu po trzecim pisemnym ostrzeżeniu (trzecie upomnienie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy), a ze względu na rażące działania rozwiązanie umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym po jednokrotnej informacji pisemnej lub/i ustnej.

17. Bycie wolontariuszem w Schronisku w Korabiewicach oznacza bycie odpowiedzialnym za zwierzęta, co z kolei pociąga za sobą obowiązki (nakazy), jak i przywileje (możliwości i szanse).

PSY

Zasady wolontariatu

1. Szkolenia dla nowych wolontariuszy przeprowadza koordynator wolontariatu lub/i jego pomocnik (może być to inny pracownik lub wolontariusz), który wyjaśni Ci zasady panujące w Schronisku i przydziela zadania. Pamiętaj, w razie jakichkolwiek problemów zwróć się o pomoc do koordynatora wolontariatu!

2. Przechodząc między psimi boksami, nie wpatruj się w psy ani nie witaj z każdym. Dążymy do maksymalizacji spokoju w schronisku. W związku z tym również nie mów do psa piskliwym, pobudzającym głosem, tylko miło i spokojnie, jak do rozumnej istoty, jaką jest pies.

3. Dostaniesz wskazówki technik wchodzenia do boksu zachowania wobec psów. Dopóki nie nabędziesz wprawy w otwieraniu boksów, nie rób tego samodzielnie!

4. Wszystkie psy znajdujące się w danym boksie oznaczone jako psy spacerowe powinny wyjść z boksu jednocześnie. Jeśli nie jest to możliwe, skonsultuj się z koordynatorem wolontariatu. Psy spacerowe to psy oznaczone zieloną lub niebieską kropką.

5. Psy, które wychodzą na spacery, mają obroże. Jeśli nie masz wprawy we wchodzeniu do boksów, zapnij obrożę na smycz poprzez kraty, trzymając psa za obrożę i dopiero potem otwórz furtkę boksu. Jeśli nie czujesz się w tym pewnie, poproś koordynatora wolontariatu, pracownika lub innego starszego wolontariusza o pomoc. Są psy, które powinny wychodzić w obroży i szelkach – taka informacja jest podana na tabliczce psa. Chodzenie w szelkach będzie wynikać z zaleceń weterynaryjnych lub/i behawioralnych.

6. Obserwuj wyprowadzanego psa. Jeśli coś Cię zaniepokoi w jego wyglądzie i/lub zachowaniu (np. pies jest osowiały, ma ranę, kuleje, przejawiał agresję, w boksie są luźne odchody), zgłoś to niezwłocznie do osoby dyżurującej w lecznicy (lek.wet/tech.wet) oraz opisz przypadek i wyślij na adres mail wetkorabki@viva.org.pl. O formie i czasie diagnostyki lub/i leczenia zadecyduje zatrudniony w Schronisku lekarz weterynarii. Jeśli chcesz mieć wpływ, aby dane formy leczenia pojawiły się w pierwszej kolejności, możesz je sfinansować. W wolontariusz może też zabrać psa do specjalisty.

Jako wolontariusz-opiekun psa masz prawo do informacji o bieżącym stanie zdrowotnym o podopiecznym, w tym do informacji/odpowiedzi na pytania dotyczące decyzji lekarza weterynarii, czy zostaną podane leki, jakie są zalecone procedury itp. Informacje te są przesyłane drogą elektroniczną na podstawie przesłanego zapytania e-mailowego przez uprawnionego pracownika schroniskowej lecznicy, w czasie kiedy pracownik może to zrobić.

7. Karmienie w Schronisku:

– w Schronisku panuje absolutny zakaz dokarmiania psów czymkolwiek (szczególnie dodatkową porcją jedzenia). W Korabiewicach nie ma psów niedożywionych! Wszystkie chude psy cierpią na dane schorzenia (np. niewydolność trzustki, nerek itp.) i są karmione zgodnie z indywidualnymi dietami opracowanymi przez lekarzy weterynarii oraz dietetyków. Podanie im nieodpowiedniego jedzenia może doprowadzić do skrętu żołądka, który w ostrej postaci może doprowadzić nawet do śmierci zwierzęcia. Jeśli zaniepokoi Cię wygląd jakiegoś psa, nie działaj na własną rękę – zgłoś problem koordynatorowi wolontariatu lub osobom dyżurującym w lecznicy oraz równolegle mailowo na adres wetkorabki@viva.org.pl

– po uzgodnieniu z koordynatorem wolontariatu lub behawiorystą możesz podać psu po spacerze np. naturalne gryzaki, przekąski
– przekąski możesz używać wyłącznie w sytuacji, gdy innymi dostępnymi metodami nie możesz lub nie umiesz odsunąć psa od furtki, by wejść do lub wyjść z boksu, a sama ta możliwość używania przekąsek nie może być nadużywana/przekładana na inne obszary pracy z psem

– w Schronisku panuje kategoryczny zakaz podawania tzw. smaczków, szczególnie aby uzyskać zachowanie – wpatrywanie się w człowieka

– zachęcamy do kupowania swojemu podopiecznemu lepszej jakościowo karmy po uzgodnieniu tego z koordynatorem wolontariatu

– w sytuacji zgłaszania psa do „niekarmienia” (np.dłuższa wycieczka poza Schroniskiem, która rozpoczyna się chwilę po nakarmieniu psów w Schronisku), masz obowiązek nakarmić psa jego karmą lub karmą uzgodnioną z koordynatorem wolontariatu

8. W sytuacjach braku wystarczającej liczby pracowników jako wolontariusz w miarę możliwości pomóż w utrzymaniu czystości w boksach swoich podopiecznych. Kontroluj również dostęp do wody pitnej i jeśli tej wody zabrakło w boksie (bo psy ją rozlewają), samodzielnie ją dolej. Masz także obowiązek interesować się wyglądem i bezpieczeństwem w boksie i informować pracowników o nieprawidłowościach (np. ostry drut, dziura w podłożu, pęknięcie w ogrodzeniu).

9. Wolontariusze posiadają ID w różnych kolorach, które są uzależnione od wiedzy, umiejętności i zaangażowania, a nie czasu trwania wolontariatu (daty podpisania umowy wolontariackiej). Kolory przyznaje lub/i zmienia koordynator wolontariatu we współpracy z pracownikami, którzy mają regularny kontakt z wolontariuszami. Zasady przyznawania ID znajdują się w załączniku do regulaminu.

Wychodzenie poza ogrodzenie Schroniska a kolory ID (np. spacer poza teren Schroniska, wycieczka do miasta):

– osoby z żółtym ID nie mogą wychodzić z psami poza teren Schroniska (dopuszcza się wyjście poza tylko z osobą, która posiada zielone lub niebieskie ID i tylko po uzgodnieniu z koordynatorem wolontariatu lub uprawnionym do tego pracownikiem)

– osoby z wyższymi uprawnieniami (pozostałe kolory) zgłaszają jakiekolwiek wyjście poza teren Schroniska/blisko Schroniska minimum na Facebooku (wątek Messenger – Niekarmienie), a wyjazd do miasta dodatkowo zgłaszają osobiście koordynatorowi wolontariatu lub dyżurującemu pracownikowi lecznicy. Taki system komunikacji pozwala na ewentualne reakcje kryzysowe.

10. Praca z psem a rodzaj opiekuna:

– wolontariusze danego psa (opiekun główny/dodatkowi) mają obowiązek ustalać między sobą harmonogram spacerów, a także wymieniać się informacjami, co dzieje się z danym psem w zakresie pracy nad jego zachowaniem i doświadczeniami

– wolontariusze danego psa, współpracując ze sobą, mają obowiązek zadbać o promocję adopcji psa w internecie, głównie w mediach społecznościowych.

Wskazane jest umieszczenie przynajmniej jednego postu adopcyjnego tygodniowo na grupie facebookowej www.facebook.com/fotokorabiewice

– wolontariusz-opiekun główny psa ma za zadanie zadbać o pracę z psem w zakresie komunikacji z innymi psami, poruszaniem się po mieście, korzystaniem z auta itp. w celu przysposobienia psa do adopcji i jej przyspieszenia. Pracę tę może wykonywać samodzielnie lub/i we współpracy z wolontariuszami dodatkowymi.
Uwaga – poznawanie psów ze sobą może się odbywać tylko za zgodą koordynatora wolontariatu lub wyznaczonego pracownika.

11. Kolor kropek na boksach a umiejętności:
Psom po kwarantannie schroniskowy behawiorysta lub odpowiedzialny za to pracownik przydziela odpowiednią kropkę, której kolor odpowiednio oznacza: 

– zielona: pies łatwy – przede wszystkim dla wolontariuszy o podstawowych umiejętnościach lub ograniczonym czasowym zaangażowaniu

– niebieska: pies trudniejszy – wychodzący na spacery, ale mający pewne zalecenia behawioralne; raczej dla regularnych wolontariuszy lub wolontariuszy o większym doświadczeniu

– czerwona: pies jeszcze nie wychodzący na spacery lub/i będący na początku pracy behawioralnej; dla przeszkolonych pracowników lub/i wybranych wolontariuszy

Nowy pies jednocześnie otrzymuje tabliczkę tymczasową i tabliczkę spacerową z imieniem i kropką, za co odpowiada zespół pracowników.

Za wykonanie i aktualizację tabliczki właściwej odpowiada wolontariusz-opiekun psa. Opis na niej jest uzgadniany z koordynatorem wolontariatu lub/i wyznaczonym do tego pracownikiem.

Informacja o pojawieniu się psa wraz z kolorem kropki i kilkoma słowami opisu pojawia się na wew. grupie pracowników i wolontariuszy, za co odpowiada zespół pracowników.
Pod tą informacją wolontariusze zgłaszają swoją kandydaturę na opiekuna psa.
Kandydatura ta może być zaakceptowana lub odrzucona.

Informacja o psie i przypisanym wolontariuszu-opiekunie pojawia się w internetowej tabelce psy-opiekunowie, za której aktualizację odpowiada koordynator wolontariatu.

12. Decyzja o umieszczeniu/przeniesieniu psa w konkretnym boksie należy wyłącznie do pracowników. Informacja na ten temat jest zamieszczana w miarę możliwości czasowych na wewnętrznej grupie dla wolontariuszy na Facebooku.
W przypadku łączeń psów do umieszczenia do jednego boksu decydują ostatecznie pracownicy do tego uprawnieni. Uwagi co do propozycji łączeń wolontariusze mogą kierować do zajmującego się tym pracownika. Pracownik uprawniony rozpisuje plan pracy dotyczący łączenia psów i przekazuje go wolontariuszom do realizacji w pierwszym możliwym dla nich terminie.

13. O metodach pracy z psami decyduje behawiorysta etatowy (pracownik) lub wyznaczony do tego inny pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje.
Wolontariusz-opiekun psa jest informowany o metodach i jeśli trzeba, przeszkolony przez behawiorystę schroniskowego lub wyznaczonego pracownika.

14. Jeden wolontariusz może zgłosić się do opieki//pracy z maksymalnie 4 psami. Jeśli uważasz, że masz większe zasoby czasu i umiejętności na kolejnych podopiecznych, skonsultuj to z koordynatorem wolontariatu, by wspólnie podjąć racjonalne decyzje z korzyścią dla zwierząt.

15. Wolontariusze przyjeżdżający nieregularnie lub rzadko (1 lub 2 razy w miesiącu) pełnią funkcję opiekunów dodatkowych dla konkretnych psów przypisanych do nich po konsultacji z behawiorystą schroniskowym lub/i koordynatorem wolontariatu, co ma na celu ujednolicenie pracy z psami.

Wolontariusze przyjeżdżający jeszcze rzadziej (i ewentualny kontakt z psami i ich rodzaj) ustalają zakres zadań wcześniej z koordynatorem wolontariatu (np. można pomóc wyprowadzić innemu wolontariuszowi dwa psy z boksu, natomiast samemu się nie decyduje, które psy wyprowadzi się na spacer).

16. Psy, które nie wychodziły z boksów po kilka lat, bezwzględnie muszą zacząć wychodzić ze swoimi dotychczasowymi opiekunami (jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do behawiorysty schroniskowego lub/i koordynatora wolontariatu). W przeciwnym razie psy zostaną przekazane innemu wolontariuszowi lub pracownikowi, aby zmodyfikować plan pracy z psem. Czas na wyjście będzie ustalany indywidualnie, biorąc pod uwagę dostępne zasoby wykwalifikowanych ludzi w schronisku. O metodach pracy z psami siedzącymi w boksach długo decyduje wyznaczony pracownik lub behawiorysta schroniskowy.

WYPROWADZANIE PSÓW NA SPACER

Zasady wolontariatu

1. Realnie oceniaj swoje możliwości. Otwarcie powiedz koordynatorowi wolontariatu o swoich ograniczeniach/wątpliwościach i razem wybierzcie psy, które będziesz wyprowadzać na spacer. Nie szarżuj! Pamiętaj: spacer ma być przyjemnością zarówno dla Ciebie, jak i Twojego podopiecznego.

2. Jeśli nie masz doświadczenia z psami strachliwymi,nadpobudliwymi, nieumiejącymi jeszcze chodzić na smyczy, poinformuj o tym koordynatora wolontariatu. Razem ustalcie, czy jesteś w stanie wyprowadzić danego psa i opracować strategię spaceru. Pamiętaj: jeśli wyprowadzasz psa, co do którego zachowania masz jakiekolwiek wątpliwości lub nie masz doświadczenia, załóż mu dodatkowo szelki (starszy wolontariusz lub pracownik pokaże Ci, jak to zrobić). To może okazać się konieczność w przypadku psów strachliwych lub nadpobudliwych.

3. Zachowaj bezpieczny odstęp przy mijaniu się z innymi psami.

4. Nie pozwól psu podchodzić do krat, za którymi są inne psy.

5. Dokładnie zamykaj wszystkie furtki i bramy. To konieczność, nawet jeśli zostawiasz pusty boks. Psy potrafią się chować i możesz nawet nie zauważyć, że jeszcze któryś został w boksie. W sytuacjach, w których zamknięcie boksu jest niemożliwe z przyczyn technicznych (warunki pogodowe, uwarunkowania konstrukcyjne) lub bezpieczeństwa wyprowadzonego psa, można zostawić furtkę otwartą, jeśli mamy pewność, że w boksie nie ma innego psa. Bezwzględnie zamykaj wszystkie bramy i furtki dzielące Schronisko na obszary.

6. Unikaj gwałtownych gestów. Niektóre psy potrzebują więcej czasu, żeby nam zaufać. Jeśli pies jest wystraszony, nie rzucaj się na niego z czułością. Pozwól mu się powąchać, powoli zmniejszaj dystans. Kucnij bokiem, nie patrz w oczy, nie dotykaj, nie mów.

Pamiętaj: przy psach nigdy nie robimy niczego na siłę!

7. Uważaj na swoje gesty. Niektóre psy mogą mylnie odebrać to jako zagrożenie. Psa nigdy nie głaszczemy z góry, tylko pod brodą, lub spokojne dotykamy wzdłuż ciała. Głaszcz psa, nie zarzucając ręki na niego (hak). Głaszcz tylko po tym boku psa, przy którym stoisz.

8. Nie pozwól psu na siebie skakać ani na siebie wchodzić.

9. Komunikacja spacerowa: odznacz od razu datę spaceru na tabliczce przy boksie psa, a w wolnej chwili poinformuj o tym wolontariuszy danego psa.

10. Na spacerze nie podchodź:

– do osób z psami z innych boksów, chyba że wcześniej to uzgodnicie, bo np. psy się znają i lubią

– bezpośrednio do koni i nie pozwalaj psom kąpać się w poidłach (wannach koni)

– do stajni (przez nią) ani do okolic tzw. starego (zielonego) wolodomku.

11. Bądź uważny. Obserwuj swojego psa i okolicę, a także sprzęt, z którego korzystasz (linki czy obroże mogą się np. przetrzeć, a karabińczyk zaciąć).

12. Psy wyprowadzaj na linkach o długości minimum 5 m (smycze krótkie będą używane wyłącznie przez pracowników m.in. do zdarzeń weterynaryjnych). Rekomendowanymi przez Schronisko narzędziami pracy są też obroża typu półzacisk oraz szelki typu guard (dążymy do używania tylko ich). Wolontariusze na szkoleniach wewnętrznych prowadzonych przez uprawnionego pracownika lub schroniskowego behawiorysty zostają przeszkoleni z używania linki.

13. Po zakończonym spacerze odnieś linki z miejsca ich pobrania, lecz rekomendujemy, byś miał własny sprawdzony sprzęt spacerowy. Po każdym spacerze ściągaj psu szelki i adresówki. Psy w boksie zostają w samych obrożach.
W bardzo wyjątkowych sytuacjach pies może zostać w szelkach w boksie, ale jest to uzgodnione behawiorystą schroniskowym lub/i z koordynatorem wolontariatu.
 

14. Spacerem z psem w Schronisku nie jest przejście z boksu mieszkalnego do boksu agility! Wyjątek stanowi praca z psem uczącym się chodzenia na lince lub/i indywidualne zalecenia behawioralno-weterynaryjne.

15. Czas trwania spaceru powinien wynosić minimum 30 minut. Należy uwzględnić aktualną kondycję psa, choroby oraz warunki pogodowe. Najlepszy spacer to spacer poza Schroniskiem.

16. Pamiętaj: spacer na terenie Schroniska lub najlepiej poza nim to przede wszystkim czas dla psa. Pozwól spełniać mu jego potrzeby gatunkowe: niech węszy naturalnie, a nie poprzez komendy typu np. szukaj, „załatwia swoje sprawy”, w miarę rozsądku niech idzie tam, gdzie prowadzi go nos. Nie organizuj mu na siłę czasu, nie przywołuj co chwilę, nie wykorzystuj czasu jego relaksu na tzw. tresurę/trening komend i skupianie uwagi na człowieku, również poprzez rzucanie piłki itp. (o rodzajach zabawy dowiesz się przy okazji określenia metod pracy z danym psem). Są to obecnie

wykluczone w Schronisku metody pracy. Wyjątek stanowią zalecenia schroniskowego behawiorysty/uprawnionego pracownika.

To pies i jego potrzeby (relaks i święty spokój rozumiany przez brak wymagań i oczekiwań człowieka, w ciszy, czyli poza schroniskiem) mają być najważniejsze. Przebywanie z psem w boksie agility lub jego boksie mieszkalnym to inna, dodatkowa, ale również potrzebna forma spędzania czasu i budowania relacji, ale nie może zastąpić spaceru!

17. Pies spacerowy mający wolontariuszy-opiekunów (główny/dodatkowi) MUSI wyjść na spacer minimum raz w tygodniu.

18. Opiekun główny ma obowiązek wychodzić z psem minimum raz w tygodniu, przy czym pierwszy spacer musi się odbyć najpóźniej miesiąc od zakończenia kwarantanny.

19. Pies jest prowadzony na lince przez wyłącznie jednego wolontariusza – osobę pełnoletnią lub wolontariusza powyżej 16 roku życia za zgodą koordynatora wolontariatu. Prowadzenie jednego psa przez więcej niż jedną osobę jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, kiedy wymaga tego zachowanie lub problem behawioralny danego psa i jest wykonywane przez przeszkolonych pracowników i/lub wolontariuszy (np. praca z psami dzikimi lub agresywnymi).

20. Spacery poza Schronisko odbywają się w tzw. podwójnym zabezpieczeniu (szelki i obroża połączone jedną smyczą z tzw. dwójnikiem oraz adresatka).

Wyprowadzanie na samej obroży jest możliwe za zgodą (uznaniowo – na podstawie zachowania psa i umiejętności wolontariusza) koordynatora wolontariatu lub innego pracownika zajmującego się pracą z psami. Naczelna zasada: oceń swoje umiejętności bycia z psem na spacerze.

21. Jeśli podczas spaceru coś się stanie (np. pies ucieknie), niezwłocznie poinformuj koordynatora wolontariatu lub/i dyżurującego pracownika lecznicy. Szybka reakcja oznacza troskę o psa.

KONIE i pozostałe duże zwierzęta

Zasady wolontariatu

1. Konie i inne zwierzęta gospodarskie żyjące w Schronisku mają różne doświadczenia z ludźmi i w różnym stopniu są oswojone. Nie podchodź do nich bez uzyskania zgody pracownika lub koordynatora wolontariatu.

2. Aby pracować z końmi lub/i innymi zwierzętami gospodarczymi i przy nich, musisz przejść szkolenie wolontariackie.

3. Celem wolontariatu jest przede wszystkim zaopiekowanie się zwierzętami na tyle, by wszystkie, w miarę swoich możliwości, miały jak najlepiej zachowany dobrostan.

4. W przypadku koni wspólnie chcemy dążyć do sytuacji, kiedy ze spokojem i bez stresu pozwolą się głaskać od chrap przez uszy, grzbiet, brzuch aż po słabiznę, zad i tylne kończyny, wyczyścić się, wyczesać ogon i grzywę, podawać nogi do czyszczenia.

5. Czynności, jakie można wykonywać podczas wolontariatu:czyszczenie boksów, mycie poideł i żłobów, zamiatanie stajni, usuwanie pajęczyn z boksów, szczotkowanie, czesanie, czyszczenie kopyt, terapia manualna (głaskanie, poklepywanie).

6. Jeśli nie masz doświadczenia w opiece nad końmi i zwierzętami gospodarczymi, nic nie szkodzi. Nauczymy Cię obchodzenia się z nimi. Będziesz mógł pracować z bardziej oswojonymi i w ten sposób nabierać doświadczenia.

7. Przy koniach i zwierzętach gospodarskich nie krzyczymy, nie biegamy, nie wymachujemy rękoma, nie ubieramy się szeleszczące lub powiewające na wietrze ubrania. Konie to zwierzęta bardzo wrażliwe i płochliwe. Należy o tym pamiętać.

8. Staraj się mówić do konia spokojnym, łagodnym tonem. Nie stawaj naprzeciw konia, gdyż w tym miejscu koń Cię nie widzi. Nie wolno też podchodzić do konia od tyłu, ponieważ można go w ten sposób wystraszyć, a wystraszony koń może zareagować kopnięciem, co jest jego naturalnym odruchem obronnym.Najlepiej stawać i podchodzić z boku, z lewej strony konia.

9. Podczas pracy z końmi używamy tylko specjalnych końskich przysmaków lub niewielkich cząstek marchewek, które są dostępne u opiekunów. Podawanie ich należy wcześniej uzgodnić z pracownikami stajni lub koordynatorem wolontariatu.Jeśli nie masz doświadczenia z końmi, lepiej nie używaj smakołyków.Dotyk i pochwały słowne też są dla koni nagrodą.

10. Nie dokarmiaj niczym koni na własną rękę. Zawsze skonsultuj to z opiekunami.

11. Pracując z koniem, nie należy go do niczego zmuszać.Jeśli czegoś nie chce, należy zaprzestać danej czynności i wykonać inną, która sprawia mu przyjemność (np. koń nie lubi podnoszenia nóg, ale lubi głaskanie po szyi), tak aby nie zraził się do ludzi i jednocześnie nie nauczył się, że może uciekać, kiedy coś mu się nie podoba.

12. Konie i pozostałe zwierzęta są wypuszczane na specjalnie przystosowane wybiegi. O tym, który wybieg jest wykorzystywany danego dnia, decydują pracownicy stajni.


Wolontariat techniczny

1. Wolontariusz ds. technicznych to osoba, która zajmuje się WYŁĄCZNIE sprawami drobnych napraw czy innych zadań uzgodnionych z koordynatorem wolontariatu/opiekunem.

2. Wolontariusz ds. technicznych może uczestniczyć np. w spacerze z psem, wyłącznie będąc pod opieką starszego wolontariusza (inny niż żółty ID) lub pracownika.

3. Wolontariusz ds. technicznych nosi specjalnie przygotowany ID, a swój przyjazd uzgadnia z koordynatorem wolontariatu.

Pozostałe rodzaje wolontariatu na rzecz Korabiewic

Szczególnie poza Schroniskiem masz możliwość wykonywać różnego rodzaju pracę wolontariacką, przykładowo:

– promowanie Schroniska, a zwłaszcza zwierząt do adopcji (głównie przez media społecznościowe)

– uczestniczyć w eventach Schroniska

– organizować zbiórki pieniędzy darów rzeczowych

Aby wykorzystywać swoje możliwości i umiejętności na rzecz zwierząt, skontaktuj się z koordynatorem wolontariatu, który udzieli Ci odpowiednich wskazówek.


W imieniu zwierząt i własnym

DZIĘKUJEMY!

Zarząd Schroniska i Fundacji Viva!

Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danychosobowych gości schroniska
1.Administratorem danych osobowych jest FundacjaMiędzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!. (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok.39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można
się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnejna adres: ul. Kawęczyńska 16 lok. 39, 03-772
Warszawa lub drogą mailową:biuro@viva.org.pl
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych– Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się
skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl
3.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
4.Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a.zapewnienia bezpieczeństwa na terenie schroniska,w tym poprzez przestrzeganie regulaminu – art.
6 ust. 1 lit. b RODO;
b.dochodzenia i obrony roszczeń – art. 6 ust.1 lit. f RODO.
5.Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6.Administrator nie zamierza przekazywać danych dopaństwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.Administrator będzie przekazywał dane osobowew podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych
umów powierzenia danych osobowych oraz innym podmiotomuprawnionym do pozyskania tych danych na
podstawie przepisów prawa.
8.Dane osobowe będą przechowywane przez Administratoraprzez okres 3 lat na potrzeby dochodzenia i
obrony roszczeń.
9.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10.Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wejścia na teren schroniska.
12.Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Oficjalne oświadczenie korabiewickie
– tekst możesz podpisać na miejscu lub
– tekst przynieś podpisany
->przekaż do koordynatora wolontariatu

Oświadczenie

Ja, …………………………………………………………………………………….opiekun prawny

małoletniej/go ………………………… …………………….. zgadzam się na przebywanie jego/jej na terenie Schroniska w Korabiewicach. Małoletni/a będzie przebywał na terenie placówki pod moją opieką lub/i opieką wyznaczonej przeze mnie osoby*.

Zapoznałem/am się z regulaminem Schroniska i jestem świadom/a mogących nastąpić zdarzeń losowych oraz wynikłych z nich konsekwencji dla dziecka, a także Schroniska.
W szczególności mam świadomość tego, że moje dziecko może zostać pogryzione lub doznać innych uszczerbków na zdrowiu w kontakcie ze zwierzętami lub wynikających z warunków panujących w placówce. Ponieważ świadomie decyduję się na kontakt ze zwierzętami zrzekam się ze wszelkich roszczeń wobec opiekunów zwierząt i właściciela terenu w przypadku nieszczęśliwych zajść czy zdarzeń.


*Opiekun wyznaczony na czas przebywania na terenie placówki: ………………………………………………………………………………..Data                Czytelny podpis opiekuna prawnego       Nr. tel. kontaktowego
Czytany 3898 razy
Ostatnio zmieniany: 31 stycznia 2023 o 15:17